Имате ли въпроси?

Обадете се в централния ни офис:

02/ 818 62 00

Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви

или ще ви насочим към най-близкия до Вас офис.

Нашите офиси

Искате да намерите някой от  нашите офиси?

Просто натиснете тук

Предявяване на претенция

Предявяване на претенция

Ние знаем че при настъпването на застрахователно събитие има много неща, които трябва да направите и за които трябва да помислите. Опитали сме се да Ви улесним максимално , предоставяйки  информация във връзка с процедурите за предявяване на претенция за обезщетение, както следва:

1. Уведомете ни за настъпването на застрахователното събитие, съгласно общите условия на полицата: • при смърт – до 7 дни, считано от датата на смъртта (Основна застраховка живот)и до 5 дни при смърт вследствие на злополука. • при другите застрахователни покрития (Трайна нетрудоспособност, Ежедневно обезщетение за хоспитализация и Обезщетение за хирургическа намеса при хоспитализация) – до 7 дни, считано от датата на събитието. Можете да изпратите или донесете лично оригинални документи и/или заверени копия на адрес: МетЛайф Юръп д.а.к.– Клон България  бул.”България” № 51Б, ет. 6 София 1404, България, На вниманието на: отдел „Щети” Телефон: 02/8186 200

2. В зависимост от типа на застрахователното събитие, към Вашата декларация за настъпило застрахователно събитие, трябва да бъдат приложени различни документи и формуляри, описани по-долу.

 

 • Формуляр за иск за обезщетение при смърт – формуляр 2.Този формуляр се попълва от бенефициента (ползвателя на застрахователното обезщетение). В случай, че бенефициентите са повече от един, всеки попълва отделен формуляр. В случай, че предявяващия иск за обезщетение е под 18 год., формулярът трябва да бъде попълнен от негов законен представител/ попечител.
 • Формуляр за иск за обезщетение при смърт – Заключение на лекуващия лекар – формуляр 2A .
  Този формуляр се попълва от лекаря или медицинското заведение, където застрахованият е бил лекуван преди / непосредствено преди да почине
 • Препис – извлечение от Акта за смърт – оригинал или нотариално заверено копие
 • Акт за раждане на застрахования (доказателство за възрастта) - оригинал или нотариално заверено копие
 • Идентификационни документи на бенефициентите: Копие на лична карта на бенефициента/ тите или в случай, че бенефициенти са “законните наследници” се изисква Удостоверение за наследници – оригинал или нотариално заверено копие, а ако някой от бенефициентите е непълнолетен, при необходимост се изисква и Удостоверение за настойничество
 • Оригинална полица с всички добавъци.
 • Аутопсионен протокол – оригинал или нотариално заверено копие (ако е правена аутопсия) и протокол от газов и химически анализ на кръвта за наличието на алкохол (ако такъв е наличен)

 

 • Формуляр за иск за обезщетение при смърт – формуляр 2.Този формуляр се попълва от бенефициента (ползвателя на застрахователното обезщетение). В случай, че бенефициентите са повече от един, всеки попълва отделен формуляр. В случай, че предявяващия иск за обезщетение е под 18 год., формулярът трябва да бъде попълнен от негов законен представител/ попечител.
 • Формуляр за иск за обезщетение при смърт – Заключение на лекуващия лекар – формуляр 2A .
  Този формуляр се попълва от лекаря или медицинското заведение, където застрахованият е бил лекуван преди / непосредствено преди да почине
 • Препис – извлечение от Акта за смърт – оригинал или нотариално заверено копие
 • Акт за раждане на застрахования (доказателство за възрастта) - оригинал или нотариално заверено копие
 • Идентификационни документи на бенефициентите: Копие на лична карта на бенефициента/ тите или в случай, че бенефициенти са “законните наследници” се изисква Удостоверение за наследници – оригинал или нотариално заверено копие, а ако някой от бенефициентите е непълнолетен, при необходимост се изисква и Удостоверение за настойничество
 • Оригинална полица с всички добавъци.
 • Аутопсионен протокол – оригинал или нотариално заверено копие (ако е правена аутопсия) и протокол от газов и химически анализ на кръвта за наличието на алкохол (ако такъв е наличен)

Б. При застрахователни събития, свързани с трайна нетрудоспособност, престой в болница, фрактури, хирургически намеси, тежки заболявания и др.

В зависимост от покритието, на което се основава претенцията, се изискват:

 • Доклад на лекуващия лекар - Обезщетение за трайна нетрудоспособност - доклад на лекуващия лекар/хирург– Формуляр 3
 • Изявление на застрахования -Формуляр 4(при злополука)
 • Доклад на лекуващия лекар/хирург– Формуляр 4А(при злополука)
 • Доклад на лекуващия лекар/хирург - обезщетение за хоспитализация/ хирургическа намеса – Формуляр 5
  При договори с покритие Трайна нетрудоспособност или Отказ от премия, при наличие на условията по договора за предоставяне на такъв тип обезщетение застрахованият трябва да подаде и Формуляр за иск за обезщетение за трайна нетрудоспособност или отказ от премия – Формуляр 6.

В зависимост от покритието, на което се основава претенцията, се изискват:

 • Доклад на лекуващия лекар - Обезщетение за трайна нетрудоспособност - доклад на лекуващия лекар/хирург– Формуляр 3
 • Изявление на застрахования -Формуляр 4, използва се само при събития злополука
 • Доклад на лекуващия лекар/хирург– Формуляр 4А, само при събития злополука.
 • Доклад на лекуващия лекар/хирург - обезщетение за хоспитализация/ хирургическа намеса – Формуляр 5
  При договори с покритие Трайна нетрудоспособност или Отказ от премия, при наличие на условията по договора за предоставяне на такъв тип обезщетение застрахованият трябва да подаде и Формуляр за иск за обезщетение за трайна нетрудоспособност или отказ от премия – Формуляр 6.

 

В зависимост от покритието, на което се основава претенцията, се изискват:

 • Доклад на лекуващия лекар - Обезщетение за трайна нетрудоспособност - доклад на лекуващия лекар/хирург– Формуляр 3
 • Изявление на застрахования -Формуляр 4, използва се само при събития злополука
 • Доклад на лекуващия лекар/хирург– Формуляр 4А, само при събития злополука.
 • Доклад на лекуващия лекар/хирург - обезщетение за хоспитализация/ хирургическа намеса – Формуляр 5
  При договори с покритие Трайна нетрудоспособност или Отказ от премия, при наличие на условията по договора за предоставяне на такъв тип обезщетение застрахованият трябва да подаде и Формуляр за иск за обезщетение за трайна нетрудоспособност или отказ от премия – Формуляр 6.

Дружеството може да се снабди от трети лица с
всякакви документи относими към и необходими за изясняване на обстоятелствата,
свързани със застрахователното събитие и размера на претенцията. Дружеството
поема задължението да не изисква от такива трети лица информация и документи,
които не са относими към и необходими за изясняване на обстоятелствата,
свързани със застрахователното събитие и основанието и размера на претенцията.

3. Всички документи изпращани към нас трябва да
бъдат на български език. Ако оригиналите са на език, различен от български или
английски, те трябва да бъдат преведи от правоспособен преводач.

4 .Плащането на застрахователни обезщетения се
извършва във валутата, в която те са определени в застрахователния договор. При
писмено искане от страна на бенефициента е възможно и плащане в левовата равностойност
по курса на БНБ за деня. Плащането се извършва по банков път по
банковата сметка посочена от съответния бенефициент. Плащането се извършва в
законовия срок от 15 дни при условие, че бенефициентът е посочил писмено
банкова сметка за изплащане на обезщетението (освен ако същото е платимо в брой
съгласно настоящите правила).

5. Подробни Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да откриете тук.

6 . Процедурите за разглеждане на жалби от клиенти можете да видите тук.