Skip Navigation

Политика за конфиденциалност


МЕТЛАЙФ ЮРЪП Д.А.К. – КЛОН БЪЛГАРИЯ

Политика за конфиденциалност

МетЛайф силно вярва, че трябва да защитава поверителността и сигурността на Вашите лични данни.  Този документ е озаглавен като нашата „Политика за конфиденциалност “ и описва  по какъв начин обработваме личните данни, които събираме и получаваме относно Вас.

Нашата Политика за конфиденциалност съдържа някои думи и изрази (термини), за разбирането на които  може да се нуждаете от помощ. Дефиниции на тези термини са посочени в Речника в края на нашата Политика за конфиденциалност.  Когато тези термини се използват в съдържанието, те са в син цвят, подчертани са и съдържат хипервръзки към дадените дефиниции, изключение правят термините лични данни и обработване, които са използват много често и към дефиницията на които се препраща с хипервръзка в този абзац.  

Как да получите повече съдействие

В случай че искате съдействие във връзка с нашата Политика за конфиденциалност или имате въпроси  относно нея, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните, чиито координати са следните:

 • Длъжностно лице по защита на личните данни, „МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България”, Република България, град София, 1404, бул. „България” №51Б
 •  телефон:  02 81 86 200
 • адрес на електронна поща: headoffice@metlife.bg

Бихме желали да ни уведомите, в случай че сте недоволни в някакъв аспект от начина,  по който събираме, споделяме или използваме Вашите лични данни. Можете да се свържете с нас, използвайки координатите по-горе.

В случай че не сте удовлетворени от нашия отговор, имате право да подадете оплакване до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или чрез следния уебсайт: www.cpdp.bg     

Какви са Вашите права

В таблицата по-долу е представено обобщение на Вашите права по повод обработването на Вашите лични данни. Допълнителна информация относно Вашите права е публикувана на страницата Вашите права за неприкосновеност:

Правото да бъдете информирани

Имате право да Ви бъде предоставена ясна, прозрачна и лесно разбираема информация относно това това как обработваме Вашите лични данни и права. Ето защо ние Ви предоставяме информацията, съдържаща се в тази Политика за конфиденциалност.

Правото на достъп

Имате право да получите достъп до Вашите лични данни (ако ги обработваме) и до друга информация (подобна на тази, съдържаща се в настоящата Политика за конфиденциалност).

Така ще бъдете наясно и можете да проверите дали обработваме Вашите лични данни  в съответствие със законодателството за защита на личните данни.

За повече информация, моля вижте Достъп до Вашите данни.

Правото на коригиране

В случай че Вашите лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поискате коригирането им.

За повече информация, моля вижте Коригиране на Вашите данни.

Правото на заличаване

Това право още е известно като „правото да бъдеш забравен“  и Ви дава възможност да поискате заличаване или премахване на Вашите лични данни,  когато нямаме основателна причина да продължаваме да ги обработваме.  Това не е абсолютно право на заличаване. Може да имаме право или задължение да запазим информацията, както в случаите, когато сме законово задължени да го направим или имаме друго валидно правно основание да я запазим и обработваме.

За повече информация, моля вижте Заличаване на Вашите данни.

Правото за ограничаване на обработването

В някои случаи имате право да „блокирате“ или спрете по-нататъшното използване на Вашите данни.  Когато обработването е ограничено, ние все още можем да съхраняваме Вашите данни, но не можем да ги използваме по-нататък. Поддържаме списъци с лица, които са поискали по-нататъшното използване на техните лични данни  да бъде „блокирано“, за да е сигурно, че  ограничението се спазва в бъдеще.

За повече информация, моля вижте Ограничаване на обработването на Вашите данни.

Правото на преносимост на данните

Имате права да получите копие от някои лични данни, които държим относно Вас, и да ги използвате отново или да ги споделяте за свои собствени цели.

За повече информация, моля вижте Вземане на Вашите лични данни с Вас.

Право на възражение

Имате право на възражение срещу определени видове обработване, в това число обработване за целите на директния маркетинг (което правим единствено с Вашето съгласие). За повече информация, моля вижтеВъзражение срещу  обработване.

Права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране

Ние използваме технология за изграждане на профили за Вас ИЛИ автоматично одобрение или отхвърляне на заявления на базата на предварително определени фактори, свързани с Вас (което е икономически по-оправдан начин да Ви предоставим услуги и да определим ефективен начин за защита на Вашия живот и здраве) и за Вас това означава, че можем да направим някои предположения за продуктите, от които може да се интересувате и да го използваме, за да Ви изпращаме рекламни съобщения, съобразени с Вашите потребности, ИЛИ да използваме това с цел преценка за предоставяне/отказ  от предоставяне на застрахователна услуга по отношение на Вас.

За повече информация или за да поискате преразглеждане на решение от някого от нашия екип, моля вижте Права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Кои сме ние

Ние сме „МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България” (“МетЛайф”).

МетЛайф ще бъде администраторът на Вашите лични данни.

Как се свързваме с Вас

Можем да се свържем с Вас посредством един или повече от следните канали за комуникация: по телефон, поща, електронна поща, текстово (SMS) съобщение, незабавни съобщения или други електронни средства.

Ние записваме всички телефонни обаждания и други електронни съобщения, за да осъществяваме контрол над нашите услуги, както и с цел на осъществяване на контрол и обучения. Съхраняваме записите на телефонни обаждания и други видове комуникация в съответствие с нашите политики за съхранение и приложимите закони. Достъпът до тези записи е ограничен до тези лица, които е необходимо да имат достъп до тях, и за целите, посочени в настоящата Политика.

Какво узнаваме за Вас

Видовете лични данни, с които разполагаме, може да включват Вашето:

 • име;
 • данни за контакт, включително адрес на електронна поща и и телефонни номера;
 • номер на полица;
 • финансови лични данни, в т.ч.  данни за сметка за директни дебити;
 • единен граждански номер;
 • възраст или дата на раждане;
 • пол, професия;
 • хобита, дейности, упражнявани през свободното време или спорт;
 • подробни данни за наказателни присъди;
 • информация за  придобито образование; и
 • специални категории лични данни   (Вижте още раздела за Специални категории лични данни  по-долу).

По какъв начин узнаваме за Вас

Информацията, която узнаваме за Вас, в повечето случаи е предоставена от Вас - когато сте се свързал с нас за пръв път и докато сте наш клиент. Можете да ни предоставите лични данни по различно време и чрез различни канали за комуникация, включително телефон, електронна поща и текстови съобщения, например, когато:

 • искате информация относно или подавате заявление за някой от нашите застрахователни продукти или услуги;
 • се регистрирате за достъп до информация за Вашата финансова сметка;
 • искате с Вас да се свърже представител на МетЛайф;
 • участвате в промоционална кампания или анкетно проучване на МетЛайф;
 • правите изменения на полицата или предявявате претенция; или
 • подавате жалба.

Освен това, ние може да получим видовете лични данни, изброени по-горе в точка  Какво узнаваме за Вас от:

 • Вашия работодател, ако предоставяме застрахователно покритие за неговите групови програми за придобивки на служители;
 • партньори, които ни предоставят списъци за маркетингови цели,  включващи Вашите лични данни, където Вие изрично сте се съгласили с това ползване; или
 •  банки/кредитни институции, които разпространяват нашите застрахователни продукти и услуги или застрахователни посредници (брокери или агенти); или
 • доставчици на услуги в сферата на здравеопазването (болници, медицински центрове и/или лекари) – основно в случай на застрахователно събитие.

Възможно е да се наложи да проверим личните данни, които имаме за Вас, за да се уверим, че са коректни и пълни, при други източници като роднини, работодатели, доставчици на услуги в сферата на здравеопазването, агенции за кредитна информация, други застрахователи, финансови консултанти, други доставчици на финансови услуги, агенции за събиране и предоставяне на информация за кредитоспособност на потребителите и  служби за борба с измамите.  Някои от нашите източници могат да  ни предоставят специални категории лични данни за Вас и/или доклади (документи), свързани с Вас.

По какъв начин обработваме специални категории лични данни 

Ние можем да получаваме или събираме специални категории лични данни  относно Вас, които са с по-чувствителен характер, в това число данни, отнасящи се до Вашето здравословно състояние,  расов или етнически произход и биометрични данни.

Когато сме законово задължени да получим Вашето съгласие за обработване на тези специални категории лични данни,  ще Ви помолим за същото в съответния момент. Ако решите да не предоставите съгласието си, ние може да не сме в състояние да изпълним някои от задачите, които трябва, за да Ви осигурим определени продукти или услуги, като в някои случаи – в резултат на това - може да бъде необходимо да прекратим Вашата полица/ прекратим нашите взаимоотношения.

Защо се нуждаем от Вашите лични данни     

Ние използваме личните данни, които притежаваме относно Вас, за да:

 • предоставим застрахователно покритие за Вас и за дейностите, свързани с тази застраховка, включително претенции и подновявания на застрахователни договори;
 • проверим Вашата самоличност и да спазим съответствие с нашите законови и нормативни изисквания;
 • Ви осигурим информацията, продуктите и услугите, които искате от нас;
 • управляваме нашите взаимоотношения с Вас, докато сте клиент и поддържаме комуникация с Вас;
 • проверяваме Вашите инструкции към нас;
 • анализираме, оценяваме и подобряваме нашите услуги към клиенти;
 • разследваме всяка жалба, която може да подадете;
 • предоставим доказателства при всеки спор или предполагаем такъв между нас и Вас;
 • Ви предоставим рекламна информация, във връзка с която сте дали своето съгласие за целите на директния маркетинг (моля, вижте също така раздела, озаглавен Директен маркетинг, по-долу);
 • Ви уведомим относно промени в нашите застрахователни продукти и услуги;
 • обучаваме нашите служители;
 • следим качеството на нашите застрахователни продукти и услуги;
 • гарантираме, че съдържанието от нашия сайт е представено по най-ефективния начин за Вас и Вашето устройство;
 • ги обединим  при спазване на анонимност с други данни за целите на анализа и отчитането;
 • Ви осигурим достъп до защитени зони на нашия уебсайт;
 • ги комбинираме с лични данни от други източници за целите, посочени в подточките по-горе.

Ние също използваме технология за автоматично вземане на решения или за изграждане на профили за Вас. Тази технология използва логика, която за изграждане на профили за Вас, помагаща ни при автоматично одобрение или отхвърляне на заявления на базата на предварително определени фактори. Това означава за Вас, че можем да направим някои предположения за продуктите, от които може да се интересувате и да го използваме, за да Ви изпращаме рекламни съобщения, съобразени с Вашите потребности. Ако някога сметнете, че нашата технология е разбрала ситуацията погрешно, можете да поискате представител на МетЛайф да я погледне. (Вж. „Вашите права - права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране“.)

Правно основание да обработваме лични данни,  които не са специална категория лични данни

Правното основание за обработване от наша страна на лични данни,  които не са специална категория лични данни, ще зависи от причината, поради която обработваме Вашите данни. Съгласието за обработване не е единственото правно основание за законосъобразно обработване на Вашие лични данни. Съществуват редица други законови основания, на които МетЛайф има право да обработва (в най-широк смисъл на думата) Вашите лични данни.

В случай че искате да сключите договор с нас за предоставяне на застрахователни продукти и услуги или вече сте подписали такъв, ние ще обработваме Вашите лични данни, за да можем да сключим и изпълняваме договора.

В случаите, когато използвате нашия уебсайт, ние ще обработваме Вашите лични данни, събрани с помощта на бисквитки, в съответствие с нашата политика за използване на бисквитки.  Моля, натиснете тук, за да видите нашата политика за използване на бисквитки.

Също така може да се наложи да обработваме Вашите лични данни, за да спазим нашите законови задължения, включително във връзка извършване на проверки, жалби, разследвания или съдебно разбирателство по повод пране на пари, предотвратяване на тероризъм и санкции.

Ние също така имаме законово основание да обработваме Вашите лични данни за:

 • анализ на  застрахователни претенции, включително за подпомагане  на нашето продуктово ценообразуване;
 • целите на оценката на риска и администриране на Вашата полица и разглеждането на всякакви претенции по нея, което може да включва съвместно използване на данни с други дружества в рамките на групата на МетЛайф, посредници и др. (моля, вижте също така Как разкриваме Вашите лични данни);
 • комуникационни цели;
 • маркетинг анализ, включително оптимизация на маркетингови кампании и уеб анализ, но само при спазване на условията за анонимност, за да можем да развием и таргетираме маркетинга на нашите продукти и услуги;
 • текущото управление на нашите отношения с Вас и за поддържане на контакт с Вас (напр. предоставяне на годишни актуализации);
 • нашите вътрешни бизнес цели, които могат да включват възстановяване на дейност и възстановяване след бедствие, запазване/съхранение на документи, непрекъснатост на ИТ услугите (напр. резервни копия и техническа поддръжка) за гарантиране на качеството на застрахователни продукти и услуги, които Ви предоставяме;
 • корпоративни сделки (моля, вижте също раздела по-долу Как третираме лични данни при продажба на бизнес);
 • анализ на портфейли и проучвания във връзка с натрупания опит, но само при спазване на анонимност, за да ни дадете възможност за подобряване на застрахователни продукти и услуги, които предлагаме на клиентите.

Когато сте ни дали разрешение да го направим, ние ще използваме съответните лични данни, за да Ви предоставим информация за продукти, специални оферти и услуги, които може да представляват интерес за Вас.

Ние винаги ще търсим Вашето съгласие за обработване на лични данни, в случаите, когато сме законово задължени да го направим.

Как разкриваме Вашите лични данни

Ние можем да използваме и споделяме Вашите лични данни  с други дружества в групата на МетЛайф с цел да:

 • ни помогнат да оценим Вашето заявление за застрахователни продукти или услуги;
 • ни помогнат при администриране на Вашата застрахователна полица и обработването на  претенции и други операции;
 • потвърдим или коригираме това, което знаем за Вас;
 • ни помогнат да предотвратим измама, пране на пари, тероризъм и други престъпления, като проверяваме това, което знаем за Вас;
 • Ви проучим; 
 • спазим изискванията на закона, като например ни позволите да споделяме Вашите лични данни с полицията или служби за борба с измамите при необходимост за предотвратяване на измами;
 • извършим одит на нашата дейност;
 • Ви предоставим информация за МетЛайф, нашите продукти, специални оферти и услуги, които могат да представляват интерес;
 • осъществим други бизнес цели като разработка на продукти и управление на уебсайт.
 • Можем да споделяме Вашите лични данни с наши професионални консултанти/застрахователни агенти и други трети лица, които да ни съдействат при предоставянето на  застрахователни продукти и услуги за Вас. Така например можем да споделяме Вашите лични данни:
 • за да спазим изискванията на закона или правила на някой регулаторен орган, които са приложими за МетЛайф;
 • с агенции за кредитна информация , полиция, агенции за събиране и предоставяне на информация за кредитоспособност на потребителите и  служби за борба с измамите с цел проверка на Вашата самоличност, кредитна история и дали сте били осъждани, при обработване на заявление за застраховане или претенция; 
 • с други застрахователи и доставчици на финансови услуги за предотвратяване и откриване на измамни и преувеличени претенции;
 • с трети лица - администратори, които да ни съдействат при администрирането на Вашата  застрахователна полица или каквато и да било претенция, която може да предявите по нея;
 • с организации, които отпечатват или разпространяват мейлинги или, в случай че сте предоставили съгласието си, с организации, осъществяващи маркетингови цели;
 • с Вашия(те) финансов(и) консултант(и), така че да могат да Ви консултират и предоставят услугите си;
 • с презастрахователи , които оказват съдействие при управлението на нашата дейност и намаляват рисковете, свързани със сключени застрахователни полици, като разпръскват нашите рискове сред алтернативни институции;
 • със застрахователните брокери, които ни оказват съдействие при организиране на Вашата застраховка;
 • с банки, които разпространяват нашите застрахователни продукти и услуги от наше име;
 • с медицински специалисти, в това число лекари и медицински центрове, където ние Ви предоставяме здравни застраховки и които ни консултират по време на сключване или  изменение на полицата Ви или при предявяване на претенция.

Когато споделяме Вашите лични данни  с трети лица, които извършват бизнес услуги за нас, ние изискваме от тях да предприемат подходящи мерки за защита на Вашите лични данни и да използват личните данни  единствено с цел извършване на тези услуги.

Други причини, поради които можем да споделяме това, което знаем за Вас, са:

 • изпълнение на наше споразумение с Вас;
 • защита на правата, собствеността или безопасността на МетЛайф, на наши клиенти или на други лица;
 • извършване на това, което даден съд, регулаторен орган или държавен орган изисква от нас да направим, например спазване на обезпечителна заповед или съдебно разпореждане, или  на действие, което се изисква или е разрешено от приложим закон или от нормативен акт; и
 • предоставяне на лични данни на държавен орган, така че то да може да вземе решение дали можете да  получите обезщетения, за които то ще трябва да плаща;
 • защита на нашите законни интереси в съдебни производства, свързани с претенция срещу МетЛайф.

 

Как ще третираме лични данни при продажба на бизнес

Възможно е, периодично, ние да продаваме една или повече от нашите линии от продукти/услуги на  друг доставчик и поради това, Вашите лични данни  могат да бъдат прехвърляни като част от тази сделка.  Всеки нов доставчик ще продължи да обработва Вашите лични данни за същите цели, освен ако не бъдете уведомени за друго. Ние може също да споделяме Вашите лични данни   с потенциални купувачи на нашия бизнес и техните професионални консултанти, но ще гарантираме, че са въведени подходящи предпазни мерки за защита на Вашите данни при тези обстоятелства.

Как защитаваме Вашите лични данни  

Сигурността и поверителността на Вашите лични данни са от изключително значение за нас.  Въвели сме технически, административни и физически мерки за безопасност, с цел да:

 • защитим Вашите лични данни от неразрешен достъп и неправомерно ползване/злоупотреба;
 • обезопасим нашите информационни (IT) системи и опазим информацията; 
 • гарантираме, че можем да възстановим Вашите данни в ситуации, при които  данните са повредени или изгубени  в ситуация на възстановяване при бедствие.

Ние използваме криптиране или други мерки за сигурност, които  считаме за подходящи за защита на Вашите лични данни, когато това е необходимо. Също така, периодично проверяваме нашите процедури за безопасност, с цел намиране на подходяща нова технология и актуализирани методи. За съжаление, въпреки нашите разумни усилия, нито една мярка за сигурност не е перфектна или непробиваема завинаги.

Директен маркетинг

Предлагаме Ви възможност да получавате рекламни/информационни материали от нас във връзка с наши продукти, специални оферти или услуги, които считаме, че може да представляват интерес за Вас. Обикновено, ние изпращаме маркетингови съобщения по електронна поща, ако имаме Вашия имейл адрес, но може да изберем и други методи да се свържем с Вас, ако сте ни предоставили своето съгласие да Ви изпращаме маркетингови съобщения посредством тези методи.

В случай че искате да спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения, Ви предлагаме лесни начини да го направите. Винаги, когато получавате такова съобщение, ще бъдете уведомявани как можете да се отпишете от списъка с адресати. Можете също така да изберете опцията “Отписване” за всяко маркетингово съобщение, което Ви изпращаме по имейл или да настроите своите маркетингови предпочитания посредством нашия уебсайт, посочен в тази Политика, като ни кажете да спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения.

Ако сте дали съгласие да получавате маркетингови съобщения, когато сте се регистрирали на нашия сайт или за нашите приложения или услуги, Вие можете, по всяко време, да ни съобщите писмено, че не желаете да получавате повече маркетингови съобщения, като посочите Вашето пълно име, адрес и друга информация за контакт и пишете до следния адрес: Република България, град София, 1404, бул. „България” №51Б.

Къде предаваме/прехвърляме Вашите данни

Ние бихме могли да предадем/прехвърляме Вашите лични данни на други лица в други държави. За  държавите в Европейското икономическо пространство се счита, че предоставят същото ниво на защита по отношение на лични данни каквото и Република България. Когато предаваме лични данни или ги споделяме с други извън Европейското икономическо пространство, ние ще гарантираме, че ние и тези лица или дружества, на които ги прехвърляме, поемат задължението да ги защитават от неправомерно ползване/злоупотреба/разкриване и ще действат в съответствие с приложимото законодателство по защита на личните данни посредством типови клаузи или други подходящи механизми. Дружествата извън Европейското икономическо пространство, с които можем да споделяме Вашите лични данни, включват другите наши дружества от групата, доставчици на ИТ услуги и други доставчици.

Колко дълго ще съхраняваме Вашите данни

Нашите политики за съхранение на информация са в съответствие с  изискванията на всички действащи закони и на законодателството за защита на данните, което регулира дейността ни. В тези политики се посочва колко дълго имаме право да съхраняваме всички различни видове данни, които притежаваме, и те се преразглеждат редовно.

Ние унищожаваме безопасно и сигурно данни, които вече не е необходимо да се пазят, като спазваме сроковете, определени в политиките ни.

В случай че продължаваме да използваме данни за статистически или изследователски цели, ние гарантираме, че данните се направени анонимни, така че да не може да бъдете идентифицирани чрез или от тях по никакъв начин.

Как ще научите, ако изменим настоящата Политика за конфиденциалност

Тази Политика за конфиденциалност можем да изменяме по всяко време. В случай че направим съществени промени в начина, по който обработваме Вашите лични данни, или в начина, по който ги използваме или споделяме, ще публикуваме известие за промените на видно място в уебсайтовете, посочени в тази Политика.

Приложимо право

Въпросите, предмет на тази Политика, се уреждат от българското право.

Вашите права за неприкосновеност

Този раздел пояснява по-подробно Вашите права във връзка с обработването на Вашите лични данни. Различните права не са абсолютни и са предмет на някои изключения или условия.

Допълнителна информация и съвети за Вашите права могат да бъдат получени от Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или чрез следния уебсайт: www.cpdp.bg   

Вие имате право да получите Вашите лични данни безплатно, освен когато можем да начислим такса в разумен размер за покриване на нашите административни разходи за предоставяне на личните данни, а именно в следните случаи:

 • явно неоснователни или прекомерни/повтарящи се искания, или
 • допълнителни копия на една и съща информация.

В други случаи ние може да имаме право да откажем да уважим искането.

Моля, обмислете своето искане отговорно преди да го подадете. Ние ще отговорим веднага щом можем. В общия случай, това ще бъде в рамките на един месец от получаването на искането, но ако разглеждането на искането Ви ще отнеме повече време, ние ще Ви уведомим за това.

С оглед упражняване на правата, описани по-долу, моля, използвайте съответната форма, свързана със съответното право, ИЛИ се свържете с нас на адрес: Република България, град София, 1404, бул. „България” №51Б или на адреса на електронна поща, публикуван на нашия уебсайт.

Как можем да помогнем

Достъп до Вашите данни

Коригиране на Вашите данни

Заличаване на Вашите данни

Ограничаване на обработването на Вашите данни

Вземане на Вашите лични данни с Вас

Възражение срещу обработване

Права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране

Достъп до Вашите данни

 

До какво можете да поискате достъп

Вие имате право да:

 • получите потвърждение от нас, че Вашите лични данни се обработват;
 • достъп до Вашите данни; и
 • някои други видове информация (повечето от която е посочена в нашата Политика за конфиденциалност при всички случаи).

Можете да заявите копия на хартиен носител и в електронен формат (включително записани разговори, където е приложимо), които са свързани с Вас и които притежаваме, споделяме или използваме.  За да разгледаме Вашето искане, може да поискаме доказателство за самоличност и достатъчно лични данни, за да можем да намерим личните данни, които искате.

Кога не се предоставя достъп

Можем да Ви предоставим само Ваши данни, а не лични данни за друго лице. Ние, също така, не сме длъжни да Ви осигуряваме достъп, ако достъпът би се отразил неблагоприятно върху правата на друго лице. Наред с това, поради законова привилегия, може да не сме в състояние да Ви разкрием всичко, което сме научили във връзка с иск или съдебно дело.

Моля, опишете ясно в искането Ви за достъп всички личните данни, до които желаете да получите достъп. Ако заявлението/искането Ви е неясно, е възможно да се обърнем отново към Вас, за да Ви поискаме допълнителни данни с цел изясняване на въпроса.

Коригиране на Вашите данни

Имате право да получите от нас без неоснователно забавяне коригиране на неточни лични данни, свързани с Вас. Ако ни кажете, че личните данни, които притежаваме във връзка с Вас, са неверни, ние ще ги прегледаме и ако сме съгласни с Вас, ще коригираме нашите документи. В случай че не сме съгласни с Вас, ще Ви уведомим за това. При желание от Ваша страна, можете да ни информирате писмено за това, че продължавате да смятате нашите записи за некоректни и ще включим Вашето изявление, когато даваме Вашите лични данни на някого извън МетЛайф. Можете да се свържете с нас, използвайки данните, посочени в Политиката ни конфиденциалност.

Вие, също така, имате право на допълване на непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация. Дали това е подходящо или не, ще бъде преценявано във всеки конкретен случай съобразно целите, за които Вашите лични данни се обработват.

Ние ще трябва да уведомим всички трети лица, с които сме споделили Вашите лични данни, че сте направили искане за корекция (вж. „Защо се нуждаем от Вашите лични данни”). Ще предприемем необходимите действия, за да го направим, но ако не е възможно или може да изисква прекомерни усилия, може да не успеем да го направим или да гарантираме, че тези трети лица ще коригират личните данни, които притежават.

Как можете да видите и коригирате Вашите данни

Като цяло, ние ще Ви позволим да видите личните данни, които притежаваме във връзка с Вас, или да предприемете действия за коригиране на неточна информация, ако представите искането си към нас в писмена форма.

Поради ограничения в приложимото законодателство е възможно да не сме в състояние да Ви покажем всичко, което сме узнали за Вас, във връзка с иск или съдебно дело.

Заличаване на Вашите данни

Кога можете да поискате заличаване?

В съответствие с раздела по-долу “Кога можем да откажем да изпълним искания за заличаване?” имате право Вашите лични данни да бъдат заличени и да се предотврати обработване, в случаите, когато:

 • личните данни вече не са необходими за целта, заради която първоначално са били събрани/обработени;
 • оттеглите съгласие (когато е било предварително предоставено и изисквано от нас за обработване на тези данни);
 • възразявате срещу обработването и когато нашите законни интереси да можем да продължим обработването на Вашите лични данни не са с преимущество;
 • обработването на Вашите лични данни се извършва в нарушение на приложимото законодателство по защита на личните данни;
 • личните данни трябва да бъдат заличени с цел спазване на законово задължение.

Кога можем да откажем да изпълним искания за заличаване?

Правото на заличаване се изключва, когато Вашите лични данни се обработват поради някои определени причини, включително с цел упражняването или защитата по/срещу съдебни искове.

Важното в случая е, че ако се наложи да заличим Ваши лични данни,  ние няма да можем да Ви предоставим застраховка или други наши продукти и услуги, ако е необходимо да обработваме заявените за заличаване лични данни за целите на администрирането или предоставянето на Вашата застраховка.

Трябва ли да казваме на други получатели на Вашите лични данни относно Вашето искане за заличаване?

В случаите, когато сме предоставили на трети лица лични данни, които искате да бъдат заличени, (вж. “Защо се нуждаем от Вашите лични данни”), ние трябва да ги уведомим за Вашето искане за заличаване, така че те да могат да изтрия въпросните лични данни. Ние ще предприемем необходимите действия за това, но това може не винаги да бъде възможно или може да включва прекомерни усилия.

Също така е възможно получателят да не е длъжен/да не може да заличи Вашите лични данни, защото е приложимо някое от горните изключения – вж. „Кога можем да откажем да изпълним искания за заличаване?“

Ограничаване на обработването на Вашите данни

Кога съществува ограничение?

Имате право да ограничите обработването на Вашите лични данни:

 • когато не сте съгласни с точността на информацията, ние трябва да ограничим обработването, докато не проверим точността на данните;
 • когато обработването е незаконно и Вие сте против тяхното заличаване, а искате вместо това ограничаване;
 • ако повече не се нуждаем от личните данни,  но това е необходимо за обосноваването,  осъществяването или защитата на/срещу съдебен иск; или
 • в случаите, когато сте възразили срещу обработването при обстоятелствата, посочени в подточка (а)  на “Възражение срещу  обработване”, и ние обмисляме дали тези интереси трябва да имат преимуществена сила.

Трябва ли да казваме на други получатели на Вашите лични данни относно ограничението?

Когато сме разкрили съответни Ваши лични данни на трети лица, необходимо е да ги информираме за ограничаването на обработването на Вашите данни, за да не продължават да ги обработват.

Ние ще предприемем необходимите действия за това, но това може не винаги да е възможно или може да включва прекомерни усилия.

Също така ще Ви уведомим, ако вземем решение да отменим ограничаването на обработването.

Вземане на Вашите лични данни с Вас

Кога се прилага правото на преносимост на данните?

Правото на преносимост на данните се прилага само:

 • по отношение на лични данни, които сте ни предоставили  (т.е. не включва всякаква друга информация/данни);
 • в случаите, когато обработването се основава на Вашето съгласие или е за целите на изпълнението на договор/споразумение;  и
 • когато обработването се извършва чрез автоматизирани средства.

Кога можем да откажем да изпълним искания за преносимост на данни?

Можем да откажем да изпълним Ваше искане за преносимост на данни, ако обработването не отговаря на горните критерии. Също така, ако личните данни се отнасят до повече от едно лице, може да не сме в състояние да Ви ги предадем, ако това действие би накърнило правата на въпросното лице.

Възражение срещу обработване

Можете да възразите срещу обработване при следните обстоятелства:

(a)          Законни интереси

По всяко време на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, Вие имате право да възразявате на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация и обосновани с Ваши законни интереси.

В случай че можем да докажем наличието на други законови основания за обработването на Вашите лични данни,  които имат преимущество пред Вашите  интереси, основни права и свободи, или имаме нужда от Вашите лични данни  за обосноваването,  осъществяването или защитата на/срещу съдебни искове, ние можем да продължим да ги обработваме. В противен случай ще трябва да спрем да използваме съответната информация/данни.

(b)          Директен маркетинг

Можете по всяко време да възразите срещу  използването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг (в т.ч. профилиране, свързано с този директен маркетинг).

Ако се регистрирате да получавате бюлетини или други електронни съобщения от нас, можете да се откажете по всяко време безплатно, като щракнете върху връзката за отписване в края на съобщението.  Можете също така, да изберете да се откажете от получаване на маркетингови материали от нас, като се свържете с нас, използвайки данните в нашата Политика за конфиденциалност.

Права във връзка с автоматизирано вземане на решения и профилиране

Имате право да не подлежите на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което има правни последици за Вас или аналогични съществени последици.

Както е обяснено в основната част от нашата Политика за конфиденциалност, ние използваме технология, която прави това. (Вж. “Защо се нуждаем от Вашите лични данни”).

Правим така само когато:

 • това е необходимо за сключването или изпълнението на договор/споразумение между нас;
 • това се разрешава от законодателството по защита на лични данни, което е приложимо в Република България, което трябва да спазваме и което урежда защитата на Вашите права, свободи и законни интереси; или
 • сме получили Вашето изрично съгласие да го направим за тези цели.
 • Независимо че сме сигурни, че технологията е ефективна, разбираме, че не всеки приема добре решенията, оставени изцяло на технологията.

Ето защо:

 • можете да поискате човешка намеса – уведомете ни за своите притеснения и оспорете решението, ако мислите, че нашата технология е схванала ситуацията погрешно

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИ ДЕФИНИЦИИ

Автоматизирано вземане на решения се отнася до решенията, взети на база компютърен анализ, включително профилиране, без никакъв преглед или проверка от човек, независимо дали  предоставената информация отговаря на предварително определени критерии.

Администратор е лице или организация, определяща целите и средствата на обработването на лични данни  самостоятелно или с други лица.

Агенции за кредитна информация са дружества, които събират лични данни, отнасящи се до рейтинга за кредитоспособност на физическите лица и ги предоставят на организации като застрахователи и банки.

Службите за борба с измамите събират, поддържат и споделят лични данни на международно ниво относно известна или подозирана измамна дейност.

Застрахователните брокери намират застрахователи, които са готови да предоставят застрахователно покритие, което да съответства на изискванията на клиента и посредничат при застрахователни претенции.

Застрахователните агенти работят за застраховател, като извършват посредничество при предоставяне на застрахователно покритие, което да съответства на изискванията на клиента и посредничат при застрахователни претенции.

Типови клаузи са стандартни договорни клаузи, които са били одобрени от Европейската комисия като осигуряващи достатъчни гаранции, за да позволят прехвърлянето на лични данни към лица, установени извън Европейското икономическо пространство.

Лични данни  са всяка лична информация, свързана с дадено лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, чрез позоваване на тази информация.

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на лични данни,  като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване, заличаване или унищожаване.

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, при която  личните данни  се използват за анализ или за предвиждане на определени лични аспекти, напр. финансово състояние, здравословно състояние, лични предпочитания, интереси, надеждност или поведение на дадено лице.

Презастрахователите предоставят застрахователно покритие на застрахователни дружества, за да им дадат възможност да управляват своя риск.

Специални категории лични данни  са видове лични данни, които биха могли да разкрият раса, етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи, сексуален живот или сексуална ориентация, информация за здравословно състояние и всякакви генетични или биометрични данни за дадено лице.

Партньори са трети лица, които ни предоставят списъци с имена и данни за контакт за маркетингови цели.