Skip Navigation

Речник

А
Акутно заболяване

Акутно заболяване е заболяване, което възниква внезапно и непредвидено, представлява опасност за живота или здравето на застрахования и изисква спешна медицинска намеса.

Г
Гратисен период

Гратисен период е 30-дневен период на отсрочване на плащането, който се дава на притежателя на полицата за всяка следваща договорена премия след плащане на първата договорена премия. Гратисният период започва да тече от датата, на която притежателят на полицата е получил писмено предупреждение за неизпълнение на задължението.

Д
Добавък (Допълнителен договор)

Добавък е извънредна част от договора, която съдържа промени или допълнения към него, както и подписите на страните по договора.

З
Заболяване

Заболяване е съвкупност от оплаквания и клинични прояви, диагностицирани в лицензирано здравно заведение за първи път през срока на застраховката и регистрирани в официален медицински документ, които причиняват временна загуба на трудоспособност. За дата на настъпване на заболяването се приема датата на първичното му диагностициране.

Застрахован

Застрахован е всяко лице, в полза на което е сключена полицата и името на което е записано в приложените спецификационни листи на полицата. Терминът може също да се отнася до съпруга/та на основния застрахован и зависимите му деца, имената на които са записани в спецификационните листи на Полицата, като те имат същото покритие като основния застрахован.

Застраховател

Застраховател е "МетЛайф Юръп д.а.к.-клон България" 1404 София, бул. “България” № 51, сграда Б, ет. 6

Застрахователен договор (Застрахователна полица)

Застрахователният договор е договор, по силата на който застрахователят се задължава срещу плащане на определена парична премия да поеме определен риск и при настъпване на уговорените в договора условия или събития да заплати на застрахования или трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или застрахователна сума. Застрахователният договор се състои от заявление, общи условия, специални условия и добавъци (ако има такива).

Застрахователната премия

Застрахователна премия е сумата, която застраховащият дължи на застрахователя срещу поетите от застрахователя задължения по застрахователния договор.

Застрахователна сума

Застрахователната сума е сумата, която с договора двете страни определят да бъде платена от застрахователя на застрахования или ползващото се лице при настъпване на застрахователно събитие или при други условия, посочени в съответната тарифа или застрахователен договор. Застрахователната сума или начинът на изчисляването й се посочват в специалните условия на договора.

Застрахователно събитие

Застрахователно събитие е събитие, настъпило със застрахования през застрахователния срок, което, съобразно покритите рискове по договора, води до изплащане на застрахователната сума – обезщетение (съответна част от нея) или на застрахователната премия (при покритието „Отказ от премия“).

Злополука

Злополука е непредвидено, случайно и внезапно събитие с външен за застрахования произход, настъпило през срока на застраховката и против неговата воля, което причинява на застрахования телесно увреждане (като например открито или вътрешно нараняване, счупване или спукване на кост, изкълчване на става, скъсване или разтягане на сухожилие или мускул, обгаряне или измръзване на телесна повърхност, отравяне, задушаване или удавяне и др.).

И
Изключение

Изключение е непокрит риск, съгласно кодекса за застраховане или изрично упоменат в общите условия по основен или допълнителен застрахователен договор, за който не се изплаща обезщетение.

О
Общо заболяване

Общо заболяване е всяка болест по критериите на Световната здравна организация, която не е определена като професионално заболяване или травматично увреждане.

П
Покрит риск

Покрит риск е конкретен риск, който застрахователят е покрил със застрахователния договор. При настъпването му застрахователят изплаща на застрахованото лице застрахователно обезщетение или уговорената парична сума. Основният риск, както и допълнителните застрахователни рискове, които са сключени в полза на застрахованото лице или притежателя на полицата, са описани в спецификационния лист на полицата и предоставят застрахователна защита на клиента. Покритите рискове по даден договор се конкретизират в специалните условия.

Ползващо се лице (Бенефициент)

Ползващо се лице е лицето, което има право на застрахователната сума или на съответната част от нея при настъпване на застрахователно събитие. В случай на смърт на застрахованото лице бенефициент са законните му наследници, освен ако не е предвидено друго от застрахованото лице или притежателя на полицата. За всички други обезщетения бенефициентът е самото застраховано лице, освен ако не е предвидено друго в полицата.

Притежател на полицата (договорител)

Притежателят на полицата е физическо или юридическо лице, което подписва договор с дружеството за сметка на един или повече застраховани.

Професионално заболяване

Професионално заболяване е заболяване, за което е издаден акт за професионално заболяване от диагностична лекарска комисия.

С
Смърт на застрахования

Смърт на застрахования е смърт, която настъпва през застрахователния срок.

Специални условия (Спецификация на полицата)

Специалните условия са част от договора, която съдържа конкретните имена, адреси, срокове, дати, суми и условия, както и подписите на страните по договора.

Срок на застраховката (Застрахователен срок)

Срок на застраховката е срокът, през който застрахователят покрива поетите рискове. Неговото начало и край се посочват в специалните условия ва договора.

Страни по договора

Страни по договора са застрахователната компания и притежателят на полицата.

Т
Трайна пълна нетрудоспособност

Трайна пътна нетрудоспособност означава, че застрахованият е неспособен да се занимава с каквато и да било дейност или длъжност, носеща възнаграждение или печалба за остатъка от живота му. За пълна трайна нетрудоспособност се счита, когато в резултат на телесна повреда застрахованият е цялостно и трайно нетрудоспособен, като това състояние е започнало в рамките на 365 (триста шестдесет и пет) дни след датата на злополуката, и такава нетрудоспособност е продължила за период от 12 (дванадесет) последователни месеца и е пълна, продължителна и трайна в края на този период.

Трайна частична нетрудоспособност

Трайна частичната неработоспособност е налице, когато осигуреното лице разполага с остатъчна работоспособност и може да изпълнява подходяща за нея трудова дейност. За трайна частична нетрудоспособност се счита, когато в резултат на телесна повреда застрахованият е частично и трайно нетрудоспособен, като това състояние е започнало в рамките на 365 (триста шестдесет и пет) дни след датата на злополуката, и такава нетрудоспособност е продължила за период от 12 (дванадесет) последователни месеца и е частична, продължителна и трайна в края на този период.