Skip Navigation

Правна информация

МетЛайф Юръп д.а.к. – частно акционерно дружество, учредено в Ирландия под номер 415123, с адрес на управление 20 он Хеч, Лоуър Хеч Стрийт, Дъблин 2, Ирландия.

В България дружеството извършва дейност чрез клон: МетЛайф Юръп д.а.к. - Клон България, вписано в Търговския регистър с ЕИК 203328716, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица”, бул. „България” № 51Б.

МетЛайф Юръп д.а.к. (с търговско наименование „МетЛайф“) е поднадзорно лице на Централната банка на Ирландия. Комисията за финансов надзор осъществява текущ надзор върху дружеството съгласно Кодекса за застраховането.