Skip Navigation

Застраховка "Трудова злополука"

Застраховката „Трудова злополука“ е задължителна по закон за всички работодатели, чиито работници и служители извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.

Задължителната застраховка „Трудова злополука“ включва следните покрития:

  • Смърт вследствие на трудова злополука – изплаща се обезщетение в размер на седем годишни брутни работни заплати.
  • Трайна нетрудоспособност вследствие на трудова злополука – изплаща се процент от застрахователната сума в зависимост естеството на конкретната нетрудоспособност.
  • Временна нетрудоспособност вследствие на трудова злополука – изплаща се процент от размера на месечната брутна работна заплата, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна нетрудоспособност в зависимост от продължителността на загубената трудоспособност.

Предимства на застраховката „Трудова злополука“ в „МетЛайф“:

  • Високи покрития срещу минимална цена.
  • Цената не е обвързана с възрастта и медицинското състояние на застрахованите лица.
  • Възможност за увеличаване на застрахователните суми по покритията.
  • Възможност за включване на допълнителни покрития при хоспитализация, хирургическа намеса, фрактури и изгаряния.

Често задавани въпроси свързани със Задължителна застраховка "Трудова Злополука"

На задължително застраховане за риска „Трудова Злополука” подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ са за сметка на работодателя.

Задължителната застраховка „Трудова Злополука“ покрива следните рискове:

  1. смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
  2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
  3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.