Skip Navigation

Устойчивост на финансите

МетЛайф Юръп д.а.к. („МетЛайф“)

Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („Регламент относно оповестяването на устойчивост на финансите“)

Групата на МетЛайф е въвела редица политики във връзка с екологичните, социалните и свързаните с корпоративното управление въпроси и устойчивостта на финансите. MetLife Investment Management, платформата за управление на инвестиции на групата на МетЛайф, която управлява определени инвестиционни активи от името на МетЛайф и на притежателите на негови полици за смесени застраховки „Живот“, публикува Инвестиционна политика във връзка с екологичните, социалните и свързаните с корпоративното управление въпроси (достъпна на https://investments.metlife.com/about/esg-integration/). За най-новия доклад за устойчивост на групата на MetLife, моля, вижте https://sustainabilityreport.metlife.com/report/.

Понастоящем обаче МетЛайф не интегрира рисковете за устойчивостта в своя процес на вземане на инвестиционни решения, нито отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост по отношение на своите инвестиционни продукти, основаващи се на застраховки, които представляват Застраховки Живот свързани с инвестиционен фонд.

Това се дължи главно на факта, че инвестиционните портфейли, стоящи в основата на такива продукти, свързани с инвестиционен фонд, се управляват предимно от външни мениджъри на активи. МетЛайф разчита на експертизата на своите външни мениджъри на активи за избора и контрола на своите основни инвестиции (в това число екологични, социални и свързаните с корпоративното управление въпроси), но тези външни мениджъри на активи не са били задължени да публикуват информация за рисковете или факторите за устойчивостта на основните инвестиции преди влизането в сила на Регламента относно оповестяването на устойчивост на финансите. След публикуването на такава информация от нашите външни мениджъри на активи, МетЛайф ще бъде в състояние да оцени и вземе под внимание неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост по отношение на неговите продукти, свързани с инвестиционен фонд.

МетЛайф има политика за възнаграждения, която е в съответствие с изискванията на член 275 от Регламент 2015/35/ЕС („Делегиран регламент Платежоспособност II”). Политиката за възнаграждения на МетЛайф обаче понастоящем не включва информация за това по какъв начин дружеството е в съответствие с изискването за интегрирането на рисковете за устойчивост, тъй като до момента, поради причините, посочени по-горе, рисковете за устойчивост не са интегрирани в процеса на вземане на инвестиционни решения на МетЛайф за неговите продукти, свързани с инвестиционен фонд.