Skip Navigation

Устойчивост на финансите

МетЛайф Юръп д.а.к. („Дружеството“)

Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („Регламент относно оповестяването на устойчивост на финансите“)

Основна декларация за неблагоприятни въздействия върху устойчивостта

Групата на МетЛайф се ангажира да осигурява устойчивост. Крайното дружество майка МетЛайф Инк. е първото учредено в САЩ застрахователно дружество, което е подписало Глобалния договор на ООН. МетЛайф Инк. води отчетност за индекса за устойчивост на Дау Джоунс (DJSI), годишна корпоративна оценка на устойчивостта, Проекта за оповестяване на информация за въглеродните емисии (CDP), МетЛайф привежда и своите годишни доклади за устойчивостта в съответствие с годишния Глобален доклад за устойчивост на МетЛайф към Глобалната инициатива за отчетност, Съвета за стандарти за отчитане във връзка с устойчивостта, Работната група по финансовите оповестявания, свързани с климата.

МетЛайф Инвестмънт Мениджмънт (MetLife Investment Management /MIM/) - платформата на групата на МетЛайф за управление на активи отговаря за управлението на общите активи на групата на МетЛайф, включително тези на Дружеството (които представляват портфейлът от инвестиционни активи, които Дружеството притежава за покриване на своите застрахователни задължения), както и някои от активите на застрахователните инвестиционни продукти на Дружеството. МетЛайф Инвестмънт Мениджмънт подписа Принципите за отговорно инвестиране (PRI) и е член на Глобалната мрежа за инвестиране със социално въздействие (GIIN).

Информация относно политиките интегрирането на рисковете за устойчивостта в своя процес на вземане на инвестиционни решения и политиките за комплексна проверка по отношение на основните неблагоприятни въздействия на факторите за устойчивост

Дружеството вярва, че информацията относно основните неблагоприятни въздействия на факторите за устойчивост влияе върху ефективността на инвестициите и е важно съображение за ефективно управление на риска и постигане на инвестиционните цели. Процедурата по надлежна проверка на инвестициите, която МетЛайф Инвестмънт Мениджмънт извършва от името на Дружеството, включва преглед на съществените екологични, социални и управленски фактори, включително:

Екологични фактори

Въпросите, свързани с екологични проблеми, се установяват и обсъждат, с цел да се определи въздействието на емитента върху околната среда (включително върху въздуха, водата, защитата на земите, климатичните промени и използването на ресурсите) и риска, който тези проблеми създават за кредитния профил или бизнес операциите. МетЛайф Инвестмънт Мениджмънт също прави оценка от името на Дружеството на потенциалните задължения на емитента, произтичащи от въздействието му върху околната среда, включително плащания, свързани със санкции, наложени от държавни агенции, съдебен риск или бъдещи изисквания за плащания, свързани с отстраняване на последствията.

Социални фактори

Оценка на проблемите, свързани с трудови конфликти, охрана на труда, спазване на трудовите разпоредби и общите трудови отношения и условия. Също разглежда рисковете, свързани с продуктовата безопасност и устойчивост, за да се гарантира, че фирмите имат устойчиви бизнес операции. Начинът, по който фирмите управляват взаимоотношенията със своите служители, доставчици, клиенти и общността, където развиват дейност, е от решаващо значение за инвестиционния анализ.

Управленски фактори

Цялостна оценка на разнообразието, независимостта и квалификацията на корпоративните съвети и управленски екипи, за да се гарантира, че фирмите са подготвени да се изправят пред бъдещите рискове и да предприемат действия в интерес на бизнеса, акционерите и другите основни заинтересовани страни, като се фокусират върху установяването на управленски екипи, които ясно и последователно споделят информация относно екологичните, социални и управленски фактори, които са от съществено значение за съответната им бизнес дейност.

Управлението на риска е неизменна част от корпоративната култура на МетЛайф Инвестмънт Мениджмънт и е интегрирано в цялата организация. Когато МетЛайф Инвестмънт Мениджмънт извършва оценка на инвестиционните възможности от името на Дружеството, съображенията във връзка с екологичните, социални и управленски фактори са важна част от процедурата по комплексна проверка и Дружеството вярва, че спазването на надеждни практики по отношение на тези фактори може да сведе до минимум финансовия риск, като например спорове, предизвикани от загуба на клиенти, глоби, санкции и разходи за почистване на околната среда. Съответните рискове, свързани с екологичните, социални и управленски фактори и оценките на тези рискове, ако е приложимо, са включени като част от общата оценка на риска.

По смисъла на чл. 4 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR), понастоящем Дружеството не поддържа изчерпателни данни за основните неблагоприятни въздействия. Но в момента Дружеството се фокусира да установи и прилага по-подробни методологии за събиране и докладване на данни за основните неблагоприятни въздействия преди януари 2022 г.

Активно участие и ограничителни критерии по отношение на инвестициите

Дружеството и МетЛайф Инвестмънт Мениджмънт вярват, че активното участие в ръководството на Дружеството е ключът към управлението на инвестиционния риск. Инвестиционните анализатори често взаимодействат и участват в дискусии с висшето ръководство на фирмата по време на първоначалната процедура по комплексна проверка и като част от процедурата по наблюдение на портфейла. Непрекъснатият диалог помага за повишаване на осведомеността относно устойчивите бизнес практики.

Освен това МетЛайф Инвестмънт Мениджмънт въведе няколко ограничителни критерия по отношение на инвестициите във връзка с общите активи на Дружеството. Тези ограничителни критерии се отнасят за бойни оръжия и специални оръжия, тютюн, както и някои инвестиции, свързани с енергийни въглища.

Решението за прилагане на тези ограничителни критерии е едно от нововъведенията в политиката на Дружеството по отношение на устойчивостта. Въпреки че Дружеството винаги е инвестирало отговорно, тези ограничителни инвестиционни критерии са в съответствие с нарастващия фокус на МетЛайф върху устойчивостта на всички нива в организацията. Допълнителна информация за ограничителни инвестиционни критерии на Дружеството е налична на: https://www.metlife.com/sustainability/data/policies-codes

Допълнителна информация за отговорните инвестиции на МетЛайф Инвестмънт Мениджмънт е налична в годишния Глобален доклад за устойчивост на групата МетЛайф, който е достъпен на нашия уебсайт: https://sustainabilityreport.metlife.com/report/

Политиката на Дружеството за ангажиране на акционерите, която описва как Дружеството е интегрирало ангажираността на акционерите в своята инвестиционна стратегия, е достъпна на нашия уебсайт: https://www.metlife.eu/shareholder-rights-directive-II/

Информация относно политиките интегрирането на рисковете за устойчивостта в своя процес на вземане на инвестиционни решения и политиките за комплексна проверка по отношение на основните неблагоприятни въздействия на факторите за устойчивост при подбора на ръководители

Много от основните активи в застрахователните инвестиционни продукти на Дружеството се управляват външно от трети лица, управляващи активи.

Екипите на групата на МетЛайф за надзор на ръководителя, отговарящ за инвестициите и на управлението на фонда за Европа, Близкия изток и Африка отговарят за подбора и мониторинга на фондове и трети лица, които управляват активите. Подборът и мониторингът обикновено включват оценка на резултатите (както абсолютна, така и относителна база спрямо референтни критерии и групи), както и оценка на качествени фактори (като качество на инвестиционния процес, обща ефективност на екипа и управленски мандат). Екипите наскоро актуализираха процедурата за подбор и мониторинг на фондове, така че да включва оценки на факторите за устойчивост. 

Актуализираната процедура използва текущи и исторически данни, свързани с екологичните, социални и управленски фактори, въз основа на информация от външни доставчици. Анализаторите правят оценка на всяка стратегия или на данните за екологичните, социални и управленски фактори, свързани с фонда, както на абсолютна, така и относителна база (спрямо референтна група), и ако е необходимо (например за фондовете с резултати за най-неблагоприятно влияние за периода или при които се наблюдават неблагоприятни тенденции по отношение на тези фактори) ще се ангажират заедно с лицата, които управляват активите, за да помогнат за по-доброто разбиране на процедурите във връзка с тези фактори и за подобряване на бъдещите резултати. 

Освен това няколко въпроса във връзка с екологичните, социални и управленски фактори са добавени към искането на МетЛайф за информация, което се изпраща на лицата, управляващи активите, като последващите отговори се разглеждат като част от цялостния процес на вземане на решения.

Тази процедура не изключва определени фондове на база на резултатите за екологичните, социални и управленски фактори, а е насочена към предизвикателствата, пред които са изправени лицата, които управляват по-малко активи и разполагат с по-малко ресурси, за които има ограничени данни или не са отчетени данни за тези фактори. Въпреки това Дружеството насърчава лицата, които управляват активи, с които Дружеството има взаимоотношения, да полагат максимални усилия, за да постигнат напредък във времето в отчитането на данни за екологичните, социални и управленски фактори.

Информация относно политиките за възнаграждения

Дружеството има политика за възнаграждения, която е в съответствие с изискванията на член 275 от Регламент 2015/35/ЕС („Делегиран регламент Платежоспособност II”).   Политиката за възнаграждения на Дружеството обаче все още не е актуализирана, за да включва информация за това как тя е в съответствие с интегрирането на рисковете за устойчивост.