Skip Navigation

Предявяване на претенция

Ние от „МетЛайф“ знаем, че когато настъпи застрахователно събитие, има много неща, които трябва да направите и за които трябва да помислите и да се погрижите. Опитали сме се да Ви улесним максимално, като Ви предоставим в удобен вид цялата информация, свързана с процедурите по предявяване на претенция за обезщетение, стъпка по стъпка.

1. Необходимо е да попълните Уведомление за щета, което можете да видите тук

В Уведомлението за щета следва да се попълнят следните данни:

 • име на застрахованото лице
 • номер на застрахователна полица
 • застрахователни рискове, включени в полицата
 • дата на настъпване на застрахователното събитие
 • описание на претърпяната злополука (в случай че се касае за такава)
 • данни за лицето, попълнило Уведомлението за щета
 • описание на документите, които се предоставят заедно с Уведомлението за щета
 • номер на банкова сметка

Уведомлението за щета, заедно с придружаващите документи можете да подадете лично или чрез упълномощено лице на адрес: бул. ”България” № 51Б, ет. 2 София 1404, България, или да се обърнете към Вашия обслужващ консултант, който да приеме документите и да ги насочи към „МетЛайф“.

Вашият обслужващ консултант може да Ви съдейства при попълването на необходимите документи, както и да Ви даде информация относно покритията на Вашата застраховка.

Уведомлението за щета следва да бъде подадено:

 • в случай на смърт – до 7 дни, считано от датата на смъртта (Основна застраховка живот) и до 5 дни при смърт вследствие на злополука;
 • в случай на друго застрахователно събитие (Трайна нетрудоспособност, Тежко заболяване, Ежедневно обезщетение за хоспитализация, Обезщетение за хирургическа намеса при хоспитализация, Фрактури) – до 7 дни, считано от датата на събитието.

2. Необходими документи в зависимост от застрахователното събитие и вида на застрахователното покритие

 • Формуляр за иск за обезщетение при смърт – формуляр 2. Този формуляр се попълва от бенефициера (ползвателя на застрахователното обезщетение). В случай че бенефициерите са повече от един, всеки попълва отделен формуляр. В случай че предявяващият иск за обезщетение е под 18 години, формулярът трябва да бъде попълнен от негов законен представител/попечител.
 • Формуляр за иск за обезщетение при смърт – Заключение на лекуващия лекар – формуляр 2A. Този формуляр се попълва от лекаря или медицинското заведение, където застрахованият е бил лекуван, преди/непосредствено преди да почине.
 • Препис-извлечение от акта за смърт – оригинал или нотариално заверено копие
 • Съобщение за смърт
 • Акт за раждане на застрахования (доказателство за възрастта)
 • Идентификационни документи на бенефициентите: копие на лична карта на бенефициера/бенефициерите. Когато бенефициери са “законните наследници”, се изисква удостоверение за наследници – оригинал или нотариално заверено копие, а ако някой от бенефициентите е непълнолетен, при необходимост се изисква и удостоверение за настойничество.
 • Оригинална полица с всички добавъци.
 • Аутопсионен протокол – оригинал или нотариално заверено копие (ако е правена аутопсия) и протокол от газов и химически анализ на кръвта за наличието на алкохол (ако такъв е наличен)

При застрахователни събития трайна нетрудоспособност, престой в болница, фрактури, хирургически намеси, тежки заболявания и др. в зависимост от покритието, на което се основава претенцията, се изискват:

 • Доклад на лекуващия лекар – Обезщетение за трайна нетрудоспособност – доклад на лекуващия лекар/хирург – Формуляр 3;
 • Изявление на застрахования – Формуляр 4, в случай на злополука;
 • Доклад на лекуващия лекар/хирург – Формуляр 4А, в случай на злополука;
 • Доклад на лекуващия лекар/хирург – обезщетение за хоспитализация/хирургическа намеса – Формуляр 5А, в случай на заболяване
 • Изявление на застрахования – Формуляр 5, в случай на заболяване
 • Изявление на застрахования – Формуляр 4МА – при застрахователен пакет „Медик асист“
 • Доклад на лекуващия лекар/хирург - Формуляр 4А МА – при застрахователен пакет „Медик асист“

 

При необходимост за изясняване на обстоятелствата, свързани със застрахователното събитие и основанието и размера на претенцията е възможно да бъдат поискани и други документи, при условие че Бенефициерът или Застрахованият/притежателят на полицата може да се снабди с тях (т.е. за снабдяването им е налице правна възможност и няма съществуващи нормативни пречки). Такива документи са например:

 • медицински документи – епикризи, лична амбулаторна карта и амбулаторни листи, болнични листи, токсикологичен доклад, рентгенови снимки, експертни решения на ТЕЛК, резултати от провеждани изследвания, история на заболяването от съответните болнични лечебни заведения;
 • разпореждане на Националния осигурителен институт, с което злополука се определя за трудова и Декларация за трудова злополука – тези документи се изискват само при полици, при които се договарят различни условия на покритие за трудова и битова злополука;
 • справка от НЗОК;
 • актове и документи на органите на МВР, имащи отношения към случая, когато за обстоятелствата по иска са били образувани производства или предприети действия от органите на МВР;
 • актове и документи на органите на Прокуратурата или Съда по наказателни производства, имащи отношения към случая, когато за обстоятелствата по иска са били образувани наказателни производства;
 • съдебно решение за обявяване на застрахования за починал, в случай че е изчезнал или е невъзможна идентификация на тялото;
 • констативен протокол на дежурен следовател или констативен акт или наказателно постановление по Закона за движение по пътищата, когато обстоятелствата по преписката включват ПТП;

и други относими към фактите по преписката документи.

3. Всички документи, изпращани към нас, трябва да бъдат на български или английски език. Ако оригиналите са на език, различен от български или английски, те трябва да бъдат преведи от правоспособен преводач.

4. Плащането на застрахователни обезщетения се извършва във валутата, в която те са определени в застрахователния договор. При писмено искане от страна на бенефициента е възможно и плащане в левовата равностойност по курса на БНБ за деня. Плащането се извършва по банков път по банковата сметка, посочена от съответния бенефициер/застраховано лице.

5. Подробни Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори можете да прочетете тук.

6. Процедурите за разглеждане на жалби от клиенти можете да прочетете тук.